Proponujemy następujące zagadnienia:

 • Język i poznanie
 • Ewolucyjne źródła poznania i komunikacji
 • Relatywizm językowy
 • Ucieleśnienie i eksperymentalizm
 • Ramy, domeny, wyidealizowane modele poznawcze
 • Kognitywne modele gramatyki
 • Kognitywne mechanizmy konstruowania znaczenia
 • Rola uwagi w konstruowaniu znaczenia
 • Integracja pojęciowa (amalgamaty)
 • Struktura pojęciowa jednostek językowych
 • Kategoryzacja, prototypowość, polisemia
 • Wyrazistość, zakotwiczenie, schematyczność
 • Kognitywne aspekty zmiany językowej
 • Konceptualizacja emocji/Emocje w konceptualizacji
 • Aspekty kognitywnego językoznawstwa stosowanego
 • Kognitywne aspekty przekładu
 • Kognitywna analiza tekstu i dyskursu
 • Inne